Správa z mimoriadneho Snemu v Hornej Vsi konaného 27.6.2020

 1. Otvorenie Snemu HNHL
  Prítomných privítal predseda ligy Štefan Jamriška a oboznámil ich s programom.
 2. Návrhy, úpravy a schválenie pravidiel HNHL
  Prerokovanie pravidiel sa odložilo na jesenný snem.
 3. Voľba výboru HNHL
  Výbor ostáva v rovnakom zložení ako doteraz. Pokladník a technik ligy zotrvávajú vo svojej funkcii do jesenného snemu.
 4. Kalendár súťaži na rok 2020
  Tento ročník bol oficiálne zrušený kvôli COVID-19.
 5. Diskusia
  Jesenný snem bude dohodnutý počas roka.
  Doplnenie novej kategórie PS8.
  Preverenie technického stavu (plombovanie stroja) bude brané ako protest.
  Kontrola plomby na kontrolnej základni.
 6. Návrh na uznesenie
  Predĺžené návrhy boli jednohlasne odsúhlasené.
 7. Záver
  Predseda ligy sa rozlúčil s prítomnými hosťami a poďakoval za účasť na sneme.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*