Pravidlá

 

 1. SYSTÉM A ORGANIZÁCIA HNHL

 

 • Základné ustanovenie

 

,,HORNONITRIANSKA HASIČSKÁ LIGA´´ je liga v klasickej a v športovej kategórií, pričom súťažné družstvo sa môže zapojiť do oboch alebo len do jednej z kategórií. Klasická a športová kategória fungujú samostatne a nezávisle jedna od druhej. Je to seriál dopredu dohodnutých hasičských súťaží v roku, v klasickej a v športovej kategórií mužov a žien.

 

Kalendár súťaží bude vopred dohodnutý na návrh daný usporiadateľmi, ktorý bude zverejnení v dostatočnom predstihu pred začiatkom prvého kola HNHL.

 

Kľúč k výberu ligových kôl v prípade veľkého počtu záujemcov o usporiadanie ligového kola:

 • tajným hlasovaním na jarnom Sneme HNHL, kde sa rozhodne o súťaži, ktorá bola v predchádzajúcom ročníku najmenej atraktívna.
 • pri hlasovaní bude zohľadnené hodnotenie účastníkov ligy na tlačive hodnotenia kvality súťaže.
 • v mieste konania ligového kola v klasickej kategórií sa uskutoční aj ligové kolo v športovej kategórií.
 • maximálny počet ligových kôl je 11.

 

 • Účasť v HNHL

 

Do ligy sa môže prihlásiť ktorékoľvek družstvo zo Slovenskej republiky, ktoré zaplatí členský príspevok do pokladne HNHL za príslušný ročník súťaže. Členský príspevok je 50 € za jedno ligové družstvo.  Prihlásiť sa do ligy je možné najneskôr do konca 3. ligového kola ročného seriálu ligy po uhradení členského príspevku pričom body sa mu budú započítavať od kola v ktorom do ligy vstúpil.

Členský príspevok sa hradí zvlášť za klasickú kategóriu a zvlášť za športovú kategóriu.

 

 

 • Bodovanie jednotlivých súťaží HNHL

(platí pre športovú aj klasickú kategóriu)

 

Kategória mužov

Družstvá zúčastňujúce sa HNHL získavajú body na základe umiestnenia na všetkých súťažiach zaradených do HNHL. V prípade rovnosti bodov o lepšom umiestnení družstva rozhoduje vyšší počet získaných prvých miest v jednotlivých kolách, prípadne druhých, tretích…miest.

Ligovým družstvám, ktoré sa zúčastnia oboch kategórií v rámci ligy budú body pridelené zvlášť za klasickú kategóriu a zvlášť pre športovú kategóriu.

 

 

V prípade rovnosti časov dvoch a viacerých družstiev v jednom kole sa bude rátať čas lepšieho prúdu. V prípade nejasností v počte získaných bodov je povinný delegát družstva požiadať Výbor HNHL o vysvetlenie, najneskôr však do nasledujúceho ligového kola.

 

Bodujú sa iba družstvá prihlásené do HNHL a to nasledovne:

 1. miesto 20 bodov
 2. miesto 17 bodov
 3. miesto 15 bodov
 4. miesto 13 bodov
 5. miesto 11 bodov
 6. miesto 9 bodov
 7. miesto 8 bodov
 8. miesto 7 bodov
 9. miesto 6 bodov
 10. miesto 5 bodov

Každý ďalší dokončený útok                                                     2 body

Účasť prihláseného družstva po nedokončení útoku           1 bod

Neúčasť družstva                                                                         0 bodov

 

Kategória žien

 

 1. miesto 15 bodov
 2. miesto 13 bodov
 3. miesto 11 bodov
 4. miesto 9 bodov
 5. miesto 8 bodov
 6. miesto 7 bodov
 7. miesto 6 bodov
 8. miesto 5 bodov

Každý ďalší dokončený útok                                                     2body

Účasť prihláseného družstva po nedokončení útoku           1 bod

Neúčasť družstva                                                                          0 bodov

 

Diskvalifikované družstvá neobdržia žiadne body. Za diskvalifikáciu sa považuje podvod, krátke hadice, neoprávnené požičiavanie členov družstva, nešportové správanie.

 

 • Celkové vyhodnotenie HNHL

 

Víťazom sa stáva družstvo s najviac bodmi. Po ukončení všetkých súťaží zahrnutých do HNHL budú najlepšie družstvá odmenené pohármi za umiestnenie. Víťazi HNHL obdržia do dočasného užívania putovný pohár HNHL. Putovný pohár natrvalo zostáva družstvu, ktoré ho vyhrá 3x po sebe, alebo 5x nezávisle. Vyhlásenie výsledkov sa vykoná na poslednej súťaži, ktorá sa uskutoční ako záverečné kolo HNHL.

 

 

 

 1. TECHNICKÉ PODMIENKY HNHL

 

 • Podmienky pre výzbroj a výstroj

Kôš:

 • musí mať funkčnú klapku, ovládanú z vonkajšej strany koša,
 • musí mať krycie sito s veľkosťou oka max 5×5 mm.
 • nesmie byť použitá poistka proti rozpojeniu,
 • manipulácia a dotáčanie košu v kadi nie je povolené
 • pri kontrole náradia sa musí dať na savici naskrutkovať o 1 otočku.

 

Savice:

 • dĺžka savíc je 250cm±10cm
 • nesmú presahovať základňu o viac ako tretinu svojej dĺžky (87 cm),
 • musia mať min. 2,5 neprerušeného závitu,
 • začiatok závitu na šróbení savica – kôš nesmie byť ďalej ako 25 mm od začiatku savice a celková dĺžka koncovky od límca po koniec savice nesmie byť viac ako 4 cm,
 • nedovolené zaisťovacie mechanizmy závitu.

 

Stroj pre klasickú kategóriu:

 • PS 12 do 1221 cm3
 • Tohatsu a Magirus povolené
 • prevodovka na čerpadle nie je povolená
 • povolená úprava:

– čerpadla

– rozvádzača

– hlavy valcov

– karburátora

– rozvodovej časti

– zapaľovania

– odľahčenie súčastí motora

 

Pred zahájením prvého kola technici ligy premerajú tlaky v PS12. Tolerancia tlakov je stanovená do 12MPa, pričom bude zaplombovaná hlava PS12

 

Pred zahájením prvého kola technici ligy skontrolujú a odmerajú zdvih PS12.  Postup pre meranie zdvihu je nasledovný:

 • bude odskrutkovaná sviečka na druhom valci,
 • kľukový hriadeľ sa natočí vidlicovým kľúčom, prípadne kľukou na štartovanie mašiny do polohy, kedy bude prvý valec v hornej a druhý (meraný) valec v spodnej úvrati (ryska na remenici na 0 stupňov)
 • namiesto sviečky, na druhom (meranom) valci, sa naskrutkuje prípravok na meranie zdvihu a odčítame hodnotu
 • na motore s objemom 1221 cm3 sa meradlo zasunie na prvú rysku (menší zdvih),

príklad: na motore s objemom 1500ccm sa meradlo zasunie hlbšie na druhú rysku (väčší zdvih) – v tomto prípade PS nespĺňa pravidlá ligy HNHL.

Na jednotlivé skontrolované PS12 budú osadené plomby. V prípade, že v družstve, ktoré má na svojej PS12 plombu , dôjde k poruche na PS12, je toto družstvo povinné túto skutočnosť nahlásiť technikovi ligy, ktorý následne po oprave  PS12 opätovne skontroluje a zaplombuje. Družstvá, ktoré do ligy vstúpia dodatočne, sú povinné umožniť prekontrolovanie svojej PS12 a osadenie plomby pred konaním ďalšieho kola kedy do ligy vstúpili.  V prípade technickej poruchy PS12 pred štartom družstva si toto družstvo môže zapožičať PS12 od iného ligového družstva, ktoré má na svojej PS12 platnú plombu.

 

Kompetencie technika HNHL pri plombovaní PS12:

 • meranie tlakov
 • meranie zdvihu
 • kontrola povolených úprav

 

Stroj pre športovú kategóriu:

 • musí spĺňať a vizuálne zodpovedať PS12:
 • výfukové potrubie ľubovoľné prechádzajúce vývevou, ktorá nemusí byť funkčná,
 • musí byť osadený kryt rozvodovej časti motora,
 • ovládanie plynu ľubovoľné
 • sú povolené športové úpravy,
 • výstupný ventil ,,B´´ nemusí byť funkčný.

 

Hadica B:

 • minimálna dĺžka 19m
 • priemer 75 mm plošná šírka min. 113mm pre klasickú kategóriu, minimálne 63,5 mm pre športovú kategóriu plošná šírka min. 100mm
 • poistky na spojkách sú povolené,
 • hadica B môže byť poskladaná na ráme stroja

 

Rozdeľovač

 • povolené iba rozdeľovač s jedným vstupom (B) a výstupom 1xB a 2xC,
 • s funkčnými uzávermi,
 • povolené poistky proti rozpojeniu

 

Hadica C:

 • minimálna dĺžka 19m,
 • priemer 52 mm plošná šírka min. 79mm pre klasickú kategóriu, minimálne 38 mm plošná šírka min. 62mm  pre športovú kategóriu.
 • poistky na spojkách sú povolené.

 

Prúdnica:

 • prúdnica C s priemerom výstrekovej hubice 12,5 mm (+/- 0,1 mm)
 • poistky na prúdnici sú povolené.

 

Ostatné:

 • kľúče 2ks – bez viditeľných úprav a podložiek na základni,
 • podložka pod savicu,
 • iné náradie mimo vyššie uvedeného nie je povolené.

 

Nádrž na vodu

 • výška steny nádrže na vodu musí byť 80 – 82 cm, šírka 100 cm (+/- 5 cm),
 • objem vody min. 1000 litrov,
 • počas útoku sa voda nedopĺňa
 • nádrž nespĺňa podmienky HNHL, ak sú na nej bočné úchyty alebo vnútorné výstuže, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť súťažiacich.

 

 

Výstroj pre požiarny útok:

 • jednotná športová výstroj, ktorá zakrýva ramená a kolená,
 • opasok a prilba – musia byť pri začatí a aj po ukončení útoku nasadené. V prípade, že súťažiacemu spadne prilba alebo opasok musí si ho nasadiť do ukončenia útoku. V prípade straty výstroja počas útoku (napr. strata prilby) a do ukončenia pokusu nebude mať súťažiaci výstroj kompletnú bude pokus hodnotený ako neplatný,
 • obuv ľubovoľná,
 • povolené chrániče, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu.
 • Družstvo musí byť riadne ustrojené už na prípravnej základni.

 

Vykonanie útoku:

Technická kontrola pripraveného náradia na požiarny útok sa vykonáva pred štartom vo vyhradenom priestore. Pri kontrole výstrekovej hubice si pripravený kaliber do prúdnice vkladá sám prúdar, prípadne veliteľ družstva.

Štartuje sa ,,hurá systémom´´ na 2ks hadíc ,,B´´

 • dĺžka prípravy základne je v závislosti od počtu prihlásených družstiev 4-5 min,
 • pripravenosť základne k štartu osvedčí rozhodca zdvihnutím zástavky. Od tejto chvíle je zakázané vykonávať úpravy na základni bez zvolenia rozhodcu, pokiaľ družstvu nevypršal stanovený čas na prípravu alebo už nebol vydaný povel na štart,
 • štartovanie je povolené pomocou štartovacej pištole alebo fotobunky. Na plnenie disciplíny nastupuje 7 členný kolektív mužov alebo žien,
 • PS 12 sa štartuje až na pokyn rozhodcu
 • pri chybnom štarte majú súťažiaci nárok na jeden opakovaný pokus (pri chybe pretekára),
 • na základni nesmú byť žiadne podložky, kamienky a iné predmety, ktoré nie sú uvedené v týchto pravidlách ako povolené náradie,
 • medzera medzi košom a savicou a tak isto aj medzi ktorýmikoľvek ,,zubmi´´ polospojok musí byť na list papiera,
 • kôš musí byť ihneď po ukončení útoku alebo na povel rozhodcu vytiahnutý z nádrže a musí byť pred ponorením a aj po vytiahnutí správne naskrutkovaný na savici. Manipulácia a dotáčanie košu v kadi nie je povolené. Pokus je platný aj vtedy, keď spadol sací kôš mimo vodného zdroja a bol následne naskrutkovaný na savicu nad hladinou vody, pokiaľ sa savica nedotkla ktoroukoľvek svojou časťou hladiny vody. Savica sa nesmie dotknúť hladiny vody bez správne naskrutkovaného sacieho koša. Tiež sací kôš sa nesmie dotknúť hladiny vody bez naskrutkovania na savici.
 • savica zo základne môže presahovať max. 1/3 svojej dĺžky, ostatné náradie nesmie presahovať okraj základne,
 • sacie vedenie musí byť do ukončenia útoku zašróbované. V prípade skríženia závitov a nerozpojenia savicového vedenia je útok neplatní.
 • stroj nesmie byť naštartovaný počas prípravy na základni,
 • nástreková čiara je nedotknuteľná pred aj počas nástreku. Pri akomkoľvek dotyku, prečnievaní, cez nástrekovú čiaru, tela, vybavenia prúdara alebo prešľapu nástrekovej čiary je pokus hodnotený ako neplatný,
 • na základni musia byť 2 savicové kľúče, ktoré družstvo môže, ale nemusí použiť.

 

 1. Ostatné podmienky

      (platné pre športovú aj klasickú kategóriu)

 

 • Prestupy
 • Družstvo si môže požičať max. dvoch súťažiacich z iného družstva vo svojej kategórií na základe vypísania prestupového lístku a odvedie do pokladne poplatok 5 € za jedného pretekára. Doplnený súťažiaci musí vždy štartovať v drese vlastného družstva. Prestupy hradia ligové družstvá za zapožičanie ligového aj neligového člena. Pri nedodržaní tejto podmienky nebudú týmto družstvám pridelené prípadné body za umiestnenie v danom kole.
 • Pokiaľ nastúpi v ktoromkoľvek kole viac družstiev z jedného zboru, musí vedúci kolektívov toto nahlásiť výboru ligy, ktorí zabezpečia, aby súťažiaci jednotlivci nemohli štartovať v oboch družstvách s výnimkou doplnenia jedného, maximálne však dvoch súťažiacich, na základe vypísania prestupového lístku.
 • Prestupové lístky je povinný v dostatočnom množstve zabezpečiť organizátor, ktorý ich po ukončení súťaže odovzdá pokladníkovi spolu s odvedeným poplatkom 5 € za jedného pretekára.
 • Pretekár z iného družstva, môže štartovať len 2 krát za súťaž a to za svoje družstvo, a za družstvo, ktoré dopĺňa vždy však musí štartovať v drese vlastného družstva.

 

 • Kontrola trate
 • Pred konaním každého kola 2 delegáti hasičských družstiev pred začatím ligového kola skontroluje pripravenosť trate a dodržanie pravidiel ligy, podpíšu protokol o dráhe spolu s veliteľom súťaže.  Protokol o pripravenosti trate je povinný zabezpečiť usporiadateľ.  Protokol potom odovzdá tajomníkovi ligy.

 

 • Protesty

Protesty sa podávajú do 10 minút od ukončenia útoku písomnou formou. Pokiaľ nie je veliteľ družstva spokojný s posúdením podaného protestu veliteľom súťaže, môže podať písomné odvolanie za nedodržanie pravidiel ligy výboru ligy. Tento je povinný sa protestom zaoberať, použiť všetky dostupné prostriedky k správnemu posúdeniu podaného protestu a rozhodnúť, hlasovaním čo najneskôr do skončenia daného kola. Výsledok rozhodnutia musí byť zverejnený verejne. Rozhodnutie výboru ligy je pre dané súťažné družstvo a usporiadateľa záväzné.

 • Protest je možné podať aj na iné súťažné družstvo avšak len v prípade porušenia pravidiel.

 

 • Ostatné
 • Usporiadateľ je povinný zabezpečiť fotografa, ktorý sa postará o fotodokumentáciu družstiev na štarte.
 • Usporiadateľ má právo v prípade technickej poruchy aby ligové kolo zdržal maximálne však na 45 minút.
 • Pri družstve žien je povolený vedúci, ktorý môže pomôcť s prípravou základne a dohliada na priebeh útoku. Po jeho zásahu do útoku bude družstvo diskvalifikované. Vedúci žien musí byť riadne označení reflexnou vestou, ktorú zabezpečí usporiadateľ. Pri družstve mužov nie je povolený nikto ďalší.
 • Pokiaľ v priebehu súťaže do 15 minút nenastúpi na prípravu základne žiadne družstvo, veliteľ súťaže po dohovore s výborom ligy ukončí ligové kolo a vyhodnotí hu podľa dovtedy dosiahnutých výsledkov.
 • Usporiadateľ súťaže je povinný zverejniť rezerváciu poradia na stránke www.firesport.eu včas, minimálne 2 týždne pred konaním kola.
 • V prípade, že sa pohárová súťaž organizuje podľa pravidiel HNHL (organizátor uvedie do pozvánky, že sa štartuje podľa pravidiel HNHL) sú povinný prvým trom umiestneným v klasickej kategórií odmerať PS12 podľa pravidiel HNHL.
 • Každé družstvo nastupuje na vlastné riziko. Organizátor je však povinný zabezpečiť na súťaži zdravotníka v prípade úrazu.
 1. POVINNOSTI USPORIADATEĽA SÚŤAŽE

(platné pre športovú aj klasickú kategóriu)

 

 • Trať

 dráha

 

 • všetci členovia družstva musia vidieť na celú dráhu.
 • základňa (2×2 m) musí mať výšku 8-12 cm, povrch základne musí byť spevnený, prípadne vykobercovaný, aby bola zachovaná regulárnosť pre všetky súťažné družstvá,
 • povrch okolo základne musí byť spevnený, poprípade vykobercovaný, aby bola zachovaná regulárnosť pre všetky súťažné družstvá.
 • dĺžka trate od stredu základne po nástrekovu čiaru musí mať dĺžku 70m,
 • vzdialenosť od nástrekovej čiary po terče a medzi otvormi terčov musí byť 5 m,
 • stred medzi terčmi musí byť v kolmici na stred základne,
 • nádrž na vodu je umiestnená vo vzdialenosti 4 m od základne, ľavá bočná hrana nádrže z pohľadu od štartu je umiestnená v osi základne.
 • vo vzdialenosti 10m od stredu základne je umiestnená fotobunka označená čiarou a 0,5m za touto čiarou je umiestnená čiara pre štart súťažiacich. V prípade štartu na pištoľ sa vyznačuje čiara len 10 m od stredu základne. Súťažiaci sú povinný štartovať z čiary pre nich určenej s výnimkou „nalievača“

 

 • Povinnosti usporiadateľa

 

 • usporiadateľ je zodpovedný za riadny priebeh súťaže a dodržiavania pravidiel,
 • musí zabezpečiť tabuľu, na ktorej bude možné zapísať priebežné výsledky,
 • vyznačiť čiaru za štartovou čiarou vo vzdialenosti 1m,
 • zabezpečiť rozhodcov, ktorí musia byť označení,
 • zabezpečiť miesto na kontrolu náradia (prípravnú základňu),
 • zabezpečiť technickú kontrolu pred štartom každého družstva vo vyhradenom priestore,
 • zabezpečiť potrebné množstvo tlačív a ligové pravidlá,
 • pred začiatkom počas nástupu hrať štátnu hymnu SR,
 • zabezpečiť foto snímok družstva na štarte, ktorý zašle tajomníkovi do stredy nasledujúceho týždňa.
 • dodržať rozmery trate,
 • usporiadateľ je povinný vyznačiť za čiarou pre fotobunku, čiaru pre štart súťažiacich vo vzdialenosti 0,5 metra
 • zaistiť el. časomieru,
 • zabezpečiť reflexnú vestu, pre vedúceho ženských družstiev,
 • usporiadatelia sú povinný vyhradiť miesto k meraniu hadíc (kolíky a pod.), na 19m a náhodne vybrané hadice po ukončení útoku členovia technickej kontroly skontrolujú,
 • zaslať výsledky, protokol o pripravenosti trate a fotodokumentáciu do stredy nasledujúceho týždňa na e-mail HNHL,
 • usporiadateľ je povinný vyhotoviť a odovzdať videozáznam z ligového kola. V prípade neodovzdania videozáznamu bude ligové kolo navrhnuté na vyradenie z ligového kalendára. Videozáznam z ligového kola bude zverejnený na serveri www.youtube.com.

 

 • Rozhodcovia

Rozhodcu si zabezpečuje usporiadateľ, na základe jeho kvalifikácie. K dispozícií musia byť minimálne 3 rozhodcovia. Rozhodca na základni je zodpovedný za stav základne, stav prichystaného náradia a kontrolu koša pri ponorení a vytiahnutí z nádrže. Ak zistí, že náradie nezodpovedá pravidlám HNHL oznámi to súťažiacim, ktorí sú povinný v časovom limite 5 minút  si náradie vymeniť. Rozhodca pri terčoch je zodpovedný za prešľapy nástrekovej čiare. Technická kontrola pre meranie hadíc je zodpovedná za meranie ľubovoľnej hadice u každého súťažného družstva, ktoré si vyberie.

Doporučená ústroj rozhodcov počas celej súťaže je pracovná rovnošata alebo vychádzková uniforma jednoznačne odlišujúca zbor rozhodcov od ostatných účastníkov súťaže.

 

 • Výsledková listina

Usporiadateľ je povinný zaistiť aktuálnu a prehľadnú výsledkovú listinu a jej doručenie osobe zodpovednej za administratívu, poprípade jej zverejnenie v skupine HNHL na stránke www.facebook.com . Do zverejnenej výsledkovej listiny je povinné zapísať aj každý prestup.

 

 • Ceny

Štartovné na ligových súťažiach si určí usporiadateľ. V prípade, že bude stanovené štartovné za súťaž je usporiadateľ povinný súťažiacim družstvám na 1-3. mieste v obidvoch kategóriách udeliť pamätnú vecnú cenu s uvedením názvu súťaže, miesta konania, ročníku, kategórie a umiestnenia.

Ceny sú prideľované zvlášť za klasickú a zvlášť za športovú kategóriu.

 

 • Časomiera a terče

Usporiadateľ každého kola ligy je povinný zaistiť elektronickú časomieru, merajúcu na dve desatinné miesta. Časomiera musí merať zostreknutie ľavého aj pravého terča. Terče odstavujúce časomieru musia mať rozmery 50 x 50 cm a dieru s priemerom 5 cm.  Výška stredu diery musí byť 160 cm nad rovinou dráhy. Kontrola a funkčnosť časomiery sa musí urobiť pred štartom prvého družstva za účasti hlavného rozhodcu ligového kola. V prípade zlyhania časomiery počas pokusu družstva, má toto družstvo možnosť opakovať svoj útok.  Ak sa však časomiera pokazí počas súťaže natrvalo a iné meranie by mohlo ovplyvniť už odštartované a pripravujúce sa družstvá, nebudú výsledky takéhoto kola bodovo započítavané do celého seriálu ligy.

 

 

V Porube 25.03.2017

Predseda ligy – Štefan Jamriška

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*