Pravidlá

logo2

pravidlá platné pre sezónu 2023

Obsah

 1. Systém a organizácia HNHL
  • 1.1. Základné ustanovenie
  • 1.2. Účasť v HNHL
  • 1.3. Bodovanie jednotlivých súťaží
  • 1.4. Celkové vyhodnotenie HNHL
  • 1.5. Kategórie 
 2. Technické podmienky HNHL
  • 2.1. trať
  • 2.2. Podmienky pre výzbroj a výstroj
  • 2.3. Vykonanie útoku
 3. Ostatné podmienky
  • 3.1. Kontrola trate
  • 3.2. Prestupy
  • 3.3. Protesty
  • 3.4. Rozhodcovia
 4. Podmienky pre usporiadateľa ligového kola
  • 4.1. Povinnosti usporiadateľa
  • 4.2. Práva usporiadateľa

 1.1. Základné ustanovenie

HORNONITRIANSKA HASIČSKÁ LIGA´´ je liga v klasickej, v športovej,v zmiešanej kategórií a PS8, pričom súťažné družstvo sa môže zapojiť do všetkých alebo len do jednej z kategórií. Každá kategória funguje samostatne a nezávisle jedna od druhej. Je to seriál vopred dohodnutých hasičských súťaží v roku, v klasickej, v športovej, v zmiešanej a PS8 kategórií mužov a žien. 

Kalendár súťaží bude dohodnutý vždy na jarnom sneme daného ročníka ligy, a to na základe návrhu usporiadateľov zvolených podľa kľúča k výberu ligových kôl.

Kalendár bude zverejnený v dostatočnom predstihu pred začiatkom prvého kola HNHL.

Usporiadateľ, ktorému bolo odsúhlasené kolo, musí mať zastúpenie aspoň jedného vlastného súťažného družstva v danom ročníku ligy.

Kľúč k výberu ligových kôl

 • Maximálny počet ligových kôl je 11.
 • Účastníci predošlého ročníka ligy predložia návrhy na usporiadanie ligových kôl.
 • Na základe formulára o dodržiavaní povinností usporiadateľa sa na jesennom sneme vyberú 3 kolá na vyradenie.
 • Na jarnom sneme, snem HNHL tajným hlasovaním rozhodne o súťažiach ktoré sa do kalendára pre daný rok nedostanú.
 • V prípade rovnosti hlasov sa hlasovanie opakuje, vyberá sa ale už len medzi súťažami s najväčším počtom hlasov na vypadnutie.
 • V mieste konania ligového kola v klasickej kategórií sa uskutoční aj ligové kolo v športovej kategórií.

1.2. Účasť v HNHL

Do ligy sa môže prihlásiť ktorékoľvek družstvo zo Slovenskej republiky, ktoré zaplatí členský príspevok do pokladne HNHL za príslušný ročník súťaže. Členský príspevok je 50 € za jedno ligové družstvo pre športovú a klasickú kategóriu a 30€ pre zmiešanú kategóriu a PS8. Prihlásiť sa do ligy je možné najneskôr do konca 3. ligového kola ročného seriálu ligy po uhradení členského príspevku pričom body sa mu budú započítavať od kola v ktorom do ligy vstúpil.

Členský príspevok sa hradí zvlášť za každú kategóriu.

Účasťou v lige HNHL a na súťažiach ktoré prebiehajú podľa pravidiel HNHL zúčastnení súhlasia so zverejňovaním fotografií a videií podľa zákona GDPR.

1.3.Bodovanie jednotlivých súťaží HNHL

(platí pre všetky kategórie)

Ligovým družstvám, ktoré sa zúčastnia viac kategórií v rámci ligy budú body pridelené zvlášť za každú kategóriu.

V prípade rovnosti časov dvoch a viacerých družstiev v jednom kole sa bude rátať čas lepšieho prúdu. V prípade nejasností v počte získaných bodov je povinný delegát družstva požiadať Výbor HNHL o vysvetlenie, najneskôr však do skončenia nasledujúceho ligového kola.

Bodovanie s počtom súťažných družstiev HNHL šesť a viac

 1. miesto 20 bodov
 2. miesto 17 bodov
 3. miesto 15 bodov
 4. miesto 13 bodov
 5. miesto 11 bodov
 6. miesto 9 bodov
 7. miesto 8 bodov
 8. miesto 7 bodov
 9. miesto 6 bodov
 10. miesto 5 bodov

Každý ďalší dokončený útok                                                 2 body

Účasť prihláseného družstva                                                 1 bod

Neúčasť družstva                                                                      0 bodov

Bodovanie s  počtom súťažných družstiev HNHL päť a menej

 1. miesto 15 bodov
 2. miesto 13 bodov
 3. miesto 11 bodov
 4. miesto 9 bodov
 5. miesto 8 bodov

Každý ďalší dokončený útok                                                 2 body

Účasť prihláseného družstva                                            1 bod

Neúčasť družstva                                                                      0 bodov

1.4. Celkové vyhodnotenie HNHL

Družstvá zúčastňujúce sa HNHL získavajú body na základe umiestnenia na všetkých súťažiach zaradených do HNHL. Víťazom sa stáva družstvo s najviac bodmi. V prípade rovnosti bodov o lepšom umiestnení družstva rozhoduje vyšší počet získaných prvých miest v jednotlivých kolách, prípadne druhých, tretích…miest. V prípade že družstvo odbehne menej ako polovicu ligových kôl nebude toto družstvo zaradené do celkového vyhodnotenia ligy za daný rok Po ukončení všetkých súťaží zahrnutých do HNHL budú najlepšie družstvá odmenené pohármi za umiestnenie. Víťazi HNHL obdržia do dočasného užívania putovný pohár HNHL. Putovný pohár natrvalo zostáva družstvu, ktoré ho vyhrá 3x po sebe, alebo 5x nezávisle. Vyhlásenie výsledkov sa vykoná na poslednej súťaži, ktorá sa uskutoční ako záverečné kolo HNHL.

 • Prvým trom družstvám v každej kategórií bude na vyhodnotení ročníka vyplatená finančná odmena –  50% sumy z aktuálneho stavu v pokladni – pozastavené pre rok 2023

1.5. Kategórie HNHL

Rozdelenie kategórií v HNHL:

1. Športová kategória
2. Klasická kategória
3. Zmiešaná kategória
VARIANT 1 – klasická mašina + športové hadice
VARIANT 2 – športová mašina + klasické hadice
4. PS8

– pri zmiešanej kategórií si súťažne družstvo zvolí jeden variant v ktorom bude absolvovať svoj súťažný pokus. Nie je povolené absolvovať oba varianty na jednom ligovom kole.

 2.TECHNICKÉ PODMIENKY HNHL

(platné pre všetky kategórie okrem bodu 2.2 výzbroj)

2.1. Trať

 • všetci členovia družstva musia vidieť na celú dráhu.
 • základňa (2×2 m) musí mať výšku 8-12 cm, povrch základne musí byť spevnený, prípadne vykobercovaný, aby bola zachovaná regulárnosť pre všetky súťažné družstvá,
 • povrch okolo základne musí byť spevnený, poprípade vykobercovaný, aby bola zachovaná regulárnosť pre všetky súťažné družstvá.
 • dĺžka trate od stredu základne po nástrekovu čiaru musí mať dĺžku 70m,
 • vzdialenosť od nástrekovej čiary po terče a medzi otvormi terčov musí byť 5 m,
 • stred medzi terčmi musí byť v kolmici na stred základne,
 • nádrž na vodu je umiestnená vo vzdialenosti 4 m od základne, ľavá bočná hrana nádrže z pohľadu od štartu je umiestnená v osi základne.
 • výška steny nádrže na vodu musí byť 80 – 82 cm, šírka 100 cm (+/- 5 cm),
 • objem vody min. 1000 litrov,
 • počas útoku sa voda nedopĺňa
 • nádrž nespĺňa podmienky HNHL, ak sú na nej bočné úchyty alebo vnútorné výstuže, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť súťažiacich.
 • vo vzdialenosti 10m od stredu základne je umiestnená fotobunka označená čiarou a 0,5m za touto čiarou je umiestnená čiara pre štart súťažiacich. V prípade štartu na pištoľ sa vyznačuje čiara len 10 m od stredu základne.
 • Časomiera a terče
 • Elektronická časomiera, merajúcu na dve desatinné miesta.
 • Časomiera musí merať zostreknutie ľavého aj pravého terča.
 • Terče zastavujúce časomieru. Musia mať rozmery 50 x 50 cm a dieru s priemerom 5 cm. Výška stredu diery musí byť 160 cm nad rovinou dráhy.
 • Terče musia byť zmerané prípravkom HNHL
 • V prípade zlyhania časomiery počas pokusu družstva, má toto družstvo možnosť opakovať svoj útok.
 • Ak sa však časomiera pokazí počas súťaže natrvalo a iné meranie (napríklad výmena terčov alebo celej časomiery) by mohlo ovplyvniť už odštartované a pripravujúce sa družstvá, nebudú výsledky takéhoto kola bodovo započítavané do celého seriálu ligy.

2.2. Podmienky pre výzbroj a výstroj

Stroj pre klasickú kategóriu:

 • PS 12 do 1221 cm3
 • Tohatsu a Magirus povolené
 • prevodovka na čerpadle nie je povolená
 • povolená úprava:
  • čerpadla
  • rozvádzača
  • hlavy valcov
  • karburátora
  • rozvodovej časti
  • zapaľovania
  • odľahčenie súčastí motora

Pred zahájením prvého kola technici ligy skontrolujú zdvih a premerajú tlaky na PS12

Tolerancia tlakov je stanovená do 12MPa

Postup pre kontrolu zdvihu je nasledovný:

 • bude odskrutkovaná sviečka na druhom valci,
 • kľukový hriadeľ sa natočí vidlicovým kľúčom, prípadne kľukou na štartovanie mašiny do polohy, kedy bude prvý valec v hornej a druhý (meraný) valec v spodnej úvrati (ryska na remenici na 0 stupňov)
 • namiesto sviečky, na druhom (meranom) valci, sa naskrutkuje prípravok na meranie zdvihu a odčítame hodnotu
 • na motore s objemom 1221 cm3 sa meradlo zasunie na prvú rysku (menší zdvih),

príklad: na motore s objemom 1500ccm sa meradlo zasunie hlbšie na druhú rysku (väčší zdvih) – v tomto prípade PS nespĺňa pravidlá ligy HNHL.

V prípade že jednotlivé PS12 spĺňajú tieto podmienky budú na ne osadené plomby. V prípade, že v družstve, ktoré má na svojej PS12 plombu , dôjde k poruche na PS12, je toto družstvo povinné túto skutočnosť nahlásiť technikovi ligy, ktorý následne po oprave  PS12 opätovne skontroluje a zaplombuje. Družstvá, ktoré do ligy vstúpia dodatočne, sú povinné umožniť prekontrolovanie svojej PS12 a osadenie plomby pred konaním ďalšieho kola kedy do ligy vstúpili.  V prípade technickej poruchy PS12 pred štartom družstva si toto družstvo môže zapožičať PS12 od iného ligového družstva, ktoré má na svojej PS12 platnú plombu.

Stroj pre zmiešanú kategóriu: 

 • 1 VARIANT – rovnaký ako pri klasickej kategórií
 • 2 VARIANT – rovnaký ako pri športovej kategórií

Stroj pre PS8:

 • musí spĺňať a vizuálne zodpovedať PS8
 • ovládanie plynu ľubovoľné
 • sú povolené športové úpravy

Stroj pre športovú kategóriu:

 • musí spĺňať a vizuálne zodpovedať PS12:
 • výfukové potrubie ľubovoľné prechádzajúce vývevou, ktorá nemusí byť funkčná,
 • musí byť osadený kryt rozvodovej časti motora,
 • ovládanie plynu ľubovoľné
 • sú povolené športové úpravy,
 • výstupný ventil ,,B´´ nemusí byť funkčný

Kôš:

 • musí mať funkčnú klapku, ovládanú z vonkajšej strany koša,
 • musí mať krycie sito s veľkosťou oka max 5×5 mm.
 • nesmie byť použitá poistka proti rozpojeniu,
 • pri kontrole náradia sa musí dať na savici naskrutkovať o 1 otočku.

Savice:

 • dĺžka savíc je 250cm±10cm
 • nesmú presahovať základňu o viac ako tretinu svojej dĺžky (87 cm),
 • musia mať min. 2,5 neprerušeného závitu,
 • začiatok závitu na šróbení savica – kôš nesmie byť ďalej ako 2,5 cm od začiatku savice a celková dĺžka koncovky od límca po koniec savice nesmie byť viac ako 4 cm,
 • nedovolené zaisťovacie mechanizmy závitu.

Hadica B:

 • minimálna dĺžka 19m
 • priemer 75 mm plošná šírka min. 113mm pre klasickú, zmiešanú  kategóriu a PS8, minimálne 63,5 mm pre športovú a zmiešanú kategóriu plošná šírka min. 100mm
 • poistky na spojkách sú povolené,
 • hadica B môže byť poskladaná na ráme stroja

Rozdeľovač

 • povolené iba rozdeľovač s jedným vstupom (B) a výstupom 1xB a 2xC,
 • s funkčnými uzávermi,
 • povolené poistky proti rozpojeniu

Hadica C:

 • minimálna dĺžka 19m,
 • priemer 52 mm plošná šírka min. 79mm pre klasickú, zmiešanú  kategóriu a PS8, minimálne 38 mm plošná šírka min. 62mm  pre športovú a zmiešanú kategóriu.
 • poistky na spojkách sú povolené

Prúdnica:

 • prúdnica C s priemerom výstrekovej hubice 12,5 mm (+/- 0,1 mm)
 • poistky na prúdnici sú povolené.

Ostatné:

 • kľúče 2ks – bez viditeľných úprav
 • podložka pod savicu,

Iné náradie mimo vyššie uvedeného nie je povolené.

Výstroj pre požiarny útok:

 • jednotná športová výstroj, ktorá zakrýva ramená a kolená – na oblečení ( buď dres alebo tričko ) označená DHZ za ktorú bude pretekár na danej súťaži bežať , nie je možné mať na drese viac DHZ
 • prilba ľubovoľná
 • opasok ľubovoľný
 • obuv ľubovoľná
 • povolené chrániče, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu

2.3. Vykonanie útoku

 • Každé družstvo štartuje na vlastné riziko.
 • Na plnenie disciplíny nastupuje 7 členný kolektív mužov alebo žien.
 • PS8 nie je limitovaná vekom
 • Štartuje sa ,,hurá systémom´´ na 2ks hadíc ,,B´´
 • Družstvo musí byť riadne ustrojené už na prípravnej základni.
 • Technická kontrola pripraveného náradia na požiarny útok sa vykonáva pred štartom vo vyhradenom priestore (prípravná základňa) a to podľa bodu 2.2 Podmienky pre výzbroj a výstroj, vopred pripravenými meradlami . Pri kontrole výstrekovej hubice si pripravený kaliber do prúdnice vkladá sám prúdar, prípadne veliteľ družstva.
 • Dĺžka prípravy základne je v závislosti od počtu prihlásených družstiev 4-5 min.
 • Pri družstve žien je povolený vedúci, ktorý môže pomôcť s prípravou základne a dohliada na priebeh útoku. Po jeho zásahu do útoku bude družstvo diskvalifikované. Vedúci žien musí byť riadne označení reflexnou vestou. Pri družstve mužov nie je povolený nikto ďalší.
 • rozhodca skontroluje pripravenosť základne
  • stroj nesmie byť naštartovaný počas prípravy na základni,
  • medzera medzi košom a savicou a tak isto aj medzi ktorýmikoľvek ,,zubmi´´ polospojok musí byť na vopred pripravenú pevnú šablónu a to kolmo na povrch základne
  • na základni nesmú byť žiadne podložky, kamienky a iné predmety, ktoré nie sú uvedené v týchto pravidlách ako povolené náradie
  • savica zo základne môže presahovať max. 1/3 svojej dĺžky, ostatné náradie nesmie presahovať okraj základne,
  • na základni musia byť 2 savicové kľúče, ktoré družstvo môže, ale nemusí použiť.
 • PS 12 a PS8 sa štartuje až na pokyn rozhodcu. Od tejto chvíle je zakázané vykonávať úpravy na základni bez zvolenia rozhodcu
 • Rozhodca po skontrolovaní základne a pripravenosti časomiery dáva pokyn na štart a to zdvihnutím bielej zástavky
 • štartovanie je povolené pomocou štartovacej pištole alebo fotobunky.
 • Súťažiaci sú povinný štartovať z čiary pre nich určenej s výnimkou „nalievača“ (napríklad stojí za košiarom)
 • pri chybnom štarte na pištoľ majú súťažiaci nárok na jeden opakovaný pokus (pri chybe pretekára)
 • kôš musí byť ihneď po ukončení útoku alebo na povel rozhodcu vytiahnutý z nádrže a musí byť pred ponorením a aj po vytiahnutí správne naskrutkovaný na savici (nesmie byť našróbovaný skríža). Manipulácia a dotáčanie košu v kadi nie je povolené. Savica sa nesmie dotknúť hladiny vody bez správne naskrutkovaného sacieho koša. Tiež sací kôš sa nesmie dotknúť hladiny vody bez naskrutkovania na savici. Pokus je platný aj vtedy, keď spadol sací kôš mimo vodného zdroja a bol následne naskrutkovaný na savicu nad hladinou vody, pokiaľ sa savica nedotkla ktoroukoľvek svojou časťou hladiny vody
 • sacie vedenie musí byť do ukončenia útoku správne zašróbované.
 • nástreková čiara je nedotknuteľná pred aj počas nástreku. Pri akomkoľvek dotyku, prečnievaní cez nástrekovú čiaru (tela, výzbroje a výstroje prúdara) alebo prešľapu nástrekovej čiary je pokus hodnotený ako neplatný
 • opasok a prilba musia byť pri začatí a aj po ukončení útoku nasadené. V prípade, že súťažiacemu spadne prilba alebo opasok musí si ho nasadiť do ukončenia útoku. V prípade straty výstroja počas útoku (napr. strata prilby) a do ukončenia pokusu nebude mať súťažiaci výstroj kompletnú bude pokus hodnotený ako diskvalifikovaný
 • bezprostredne po útoku technická kontrola zmeria ľubovoľnú hadicu

3.Ostatné podmienky

      (platné pre všetky kategórie)

3.1. Kontrola trate

 • Pred začatím každého ligového kola dvaja delegáti hasičských družstiev skontrolujú či trať spĺňa technické podmienky pripravenosti trate podľa pravidiel a podpíšu protokol o dráhe spolu s veliteľom súťaže. Protokol potom odovzdá tajomníkovi ligy.
 • Liga má k dispozícií 2 kufríky s náradím –kufrík č.1 bude mať k dispozícií organizátor 1.kola, kufrík č.2 bude mať k dispozícií organizátor 2.kola. – následne kufrík č.1 si vezme organizátor 3.ligového kola a kufrík č.2 organizátor 4.ligového kola – pri preberaní kufríkov medzi jednotlivými organizátormi je povinnosť spísať preberací protokol a odovzdať ho tajomníkovi ligy
 • Zavedenie delegátov na jednotlivé kola, ktorý sú vopred určený, ak sa delegát nemôže dostaviť na ligové kolo zastúpi ho člen výboru.

3.2.Prestupy

 • Družstvo si môže požičať max. dvoch súťažiacich z iného družstva v každej kategórií. Na základe vypísania prestupového lístka odvedie do poklade poplatok 5€ za každého pretekára zvlášť.
 • Doplnený súťažiaci musí vždy štartovať v drese vlastného družstva.
 • Prestupy hradia ligové družstvá za zapožičanie ligového aj neligového pretekára.
 • Neligové družstvá neplatia prestupy pokiaľ to organizátor súťaže nevyžaduje.
 • Pokiaľ nastúpi v ktoromkoľvek kole viac družstiev z jedného zboru, sú považované za dve od seba nezávislé družstvá a preto musia plne dodržiavať podmienky prestupov.
 • Pretekár môže štartovať maximálne dva krát a to za svoje družstvo a jedno doplniť a vždy musí štartovať v drese vlastného družstva v každej kategórií. * 

3.3.Protesty

Protesty sa podávajú do 15 minút od ukončenia útoku písomnou formou. Pokiaľ nie je veliteľ družstva spokojný s posúdením podaného protestu veliteľom súťaže, môže podať písomné odvolanie za nedodržanie pravidiel ligy výboru ligy. Tento je povinný sa protestom zaoberať, použiť všetky dostupné prostriedky k správnemu posúdeniu podaného protestu a rozhodnúť. Výsledok rozhodnutia musí byť oficiálne zverejnený. Rozhodnutie výboru ligy je pre dané súťažné družstvo a usporiadateľa záväzné.

 • Protest je možné podať aj na iné súťažné družstvo.
 • Protest ohľadom prezliekania dresov je výnimočne možné podať aj po zverejnení fotodokumentácie na stránke HNHL. Výbor je povinný sa protestom zaoberať, použiť všetky dostupné prostriedky k správnemu posúdeniu podaného protestu a rozhodnúť.
 • Poplatok za protest v hodnote 10,00€ – ak bude protest opodstatnený bude poplatok vrátený, avšak ak protest bude zbytočný poplatok za protest zostane v prospech pokladne HNHL

3.4.Rozhodcovia

 • K dispozícií musia byť minimálne dvaja rozhodcovia. Prítomnosť tretieho rozhodcu je nutná len pri štartovaní na pištoľ.
 • Rozhodca na základni (môže byť zároveň aj hlavným rozhodcom) je zodpovedný za kontrolu pripravenosti základne a správne prevedenie útoku podľa bodu 2.3 vykonanie útoku
 • Rozhodca pri terčoch je zodpovedný za prešľapy nástrekovej čiare.
 • Doporučená ústroj rozhodcov počas celej súťaže je pracovná rovnošata alebo vychádzková uniforma jednoznačne odlišujúca zbor rozhodcov od ostatných účastníkov súťaže.
 • Technická kontrola je zodpovedná za presné skontrolovanie výzbroje a výstroje na prípravnej základni podľa bodu 2.2. Ak zistí, že náradie nezodpovedá pravidlám HNHL oznámi to súťažiacim, ktorí sú povinný do ukončenia prípravy základne si náradie vymeniť.

taktiež zodpovedá za meranie ľubovoľných  hadíc u každého súťažného družstva.

 • Hlavný rozhodca má právo:
  • Udeliť N (nedokončenie útoku) za nezostreknutie terča do časového limitu jedna minúta.
  • Udeliť D (neplatný pokus prípadne diskvalifikáciu) za nesplnenie podmienok pre výzbroj a výstroj v časovom limite, nesplnenie podmienok prestupov, ukončenie útoku v rozpore s bodom 2.3 vykonanie útoku, oprávnený protest a za nešportové správanie.
  • Na vyradenie daného kola z celkového bodovania HNHL v danom ročníku na základe hrubého porušenia podmienok usporiadateľa (po dohovore s výborom HNHL).

4.PODMIENKY PRE USPORIADATEĽA LIGOVÉHO KOLA

(platné pre všetky kategórie)

4.1.Povinnosti usporiadateľa

 • Usporiadateľ súťaže je povinný zverejniť rezerváciu poradia na stránke www.firesport.eu včas, minimálne 2 týždne pred konaním kola.
 • zabezpečiť, aby pravidlá HNHL boli platné aj pre neligové družstvá s výnimkou o vyššie uvedenom platení prestupov
 • použiť baner HNHL , vlajky HNHL a kufrík s náradím na meranie (vopred pripravené náradie), ktoré si prevezme od organizátora predchádzajúceho ligového kola
 • počas nástupu hrať štátnu hymnu SR
 • usporiadateľ je zodpovedný za riadny priebeh súťaže
 • zabezpečiť vyhotovenie trate podľa platných pravidiel HNHL
 • zabezpečiť elektronickú časomieru zodpovedajúcu pravidlám HNHL (odporúča sa použiť terče s valčekovým mechanizmom)
 • zabezpečiť na súťaži zdravotníka
 • zabezpečiť tabuľu, na ktorej bude možné zapísať priebežné výsledky,
 • zabezpečiť rozhodcov, ktorí musia byť označení a dôkladne poučený o pravidlách HNHL
 • zabezpečiť miesto na kontrolu náradia (prípravnú základňu a meranie hadíc),
 • zabezpečiť technickú kontrolu
 • dodržať začiatok súťaže stanovený na pozvánke
 • zabezpečiť reflexnú vestu, pre vedúceho ženských družstiev
 • zabezpečiť potrebné množstvo tlačív (protokol o pripravenosti trate, prestupové lístky tlačivo protestov) a ligové pravidlá,
 • zabezpečiť foto snímok družstva na štarte,
 • odovzdať prestupové lístky spolu s vyzbieranými poplatkami a dokladmi o zaplatení pokladníkovi po ukončení súťaže
 • zaslať výsledky, protokol o pripravenosti trate, preberací protokol od kufríka a fotodokumentáciu najneskôr do stredy nasledujúceho týždňa na e-mail HNHL ( ligahnhl@gmail.com )
 • usporiadateľ je povinný vyhotoviť a nahrať na server videozáznam z ligového kola (odporúča sa aby bolo vidno časomieru pri odštartovaní družstva). Videozáznam z ligového kola bude zverejnený na serveri youtube.com.
 • odporúča sa organizátorovi mať pri vstupe do areálu konania ligového kola oznam ohľadom GDPR

 4.2. Práva usporiadateľa

 • Usporiadateľ má právo v prípade technickej poruchy aby ligové kolo zdržal maximálne však na 45 minút.
 • Nástup môže oneskoriť maximálne o 15 min od začiatku stanoveného na pozvánke.
 • Pokiaľ v priebehu súťaže do 15 minút nenastúpi na prípravu základne žiadne družstvo, veliteľ súťaže po dohovore s výborom ligy môže ukončiť ligové kolo a vyhodnotiť ho podľa dovtedy dosiahnutých výsledkov.
 • Štartovné si určí usporiadateľ

Zapísal: Nikola Florová – tajomníčka HNHL 

Vo Dvorci dňa  25.03.2023

* doplnené na 1.kole HNHL 06.05.2023 , odsúhlasené výborom HNHL

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*