Zápisnica z jesenného zasadnutia Snemu HNHL vo Veľkých Uherciach

Zápisnica zo Snemu konaného 18.11.2022 vo Veľkých Uherciach

PROGRAM:

 1. Otvorenie 
 2. Zhodnotenie ročníka 2023
 3. Správa o hospodárení za rok 2023
 4. Voľby Výboru HNHL
 5. Návrh, úprava ,doplnenie pravidiel 
 6. Priebežný kalendár na rok 2024
 7. Diskusia
 8. Uznesenie 
 9. Zaver 

 1. Otvorenie 

Tajomníčka ligy Nikola Florová otvorila Snem, privítala hostí a poďakovala organizátorovi za priestor.

 1. Zhodnotenie roka 2023

Ročník 2023 prebehol v poriadku, avšak tajomníčka ligy zhodnotila že to bol asi najslabší ročník čo sa týka aj počtu kôl a aj účasti družstiev. Prítomní sa ku tomu nevyjadrili.

 1. Správa o hospodareni za rok 2023

Správu prečítala pokladníčka HNHL p. Bronišová.  Zostatok v kase 900€.

 1. Voľba Výboru HNHL

Z funkcie tajomníka ligy odstúpila Nikola Florová a z funkcie člena Výboru odstúpil Patrik Adamec.

Na post tajomníčky HNHL sa prihlásila p. Adriana Séková z DHZ Horná Ves ktorá bola prítomná, avšak Výbor nebol uznášaniaschopný a tým pádom nebolo možné zvoliť nových členov. 

Bude potrebné to doriešiť a hlasovať na Jarnom Sneme.

 1. Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel 
 • vynechať z pravidiel pre rok 2024 vyplácanie 50% zo sumy v pokladni na konci ročníka
 • zaviesť naspäť možnosť požičiavať si 3 pretekárov vo všetkých kategóriach 
 1. Priebežný kalendár na rok 2024
 • 3.8.2024 – Horná Ves
 • 09/2024 – Dežerice
 1. Diskusia

  Prebehla počas priebehu schôdze, i keď sa moc prítomní nezapájali.

 1. Uznesenie

  Prečítala ho tajomníčka ligy Nikola Florová, bude sa ním zaoberať jarný Snem.

 1. Záver

  Tajomníčka ligy Nikola Florová poďakovala za účasť a ukončila Snem.

     Vo Veľkých Uherciach 18.11.2023                    

                                                                                                                              Nikola Florová 

                                                                                                                             tajomníčka HNHL

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*