Zápisnica zo Snemu 12.11.2022 v Diviackej Novej Vsi

 Zápisnica zo Snemu konaného 12.11.2022 v Diviackej Novej Vsi

PROGRAM:

 1. Otvorenie 
 2. Správa o hospodárení za rok 2022
 3. Zhodnotenie ročníka 2022
 4. Návrh, úprava ,doplnenie pravidiel 
 5. Diskusia
 6. Uznesenie 
 7. Zaver 

 1. Otvorenie 

Predseda ligy Štefan Jamriška privítal hostí a poďakoval sa družstvám za účasť.

 1. Správa o hospodareni

Správu doloží do jarného Snemu pokladník HNHL p. Bronišová. V kase bolo 1209,93€  z roku 2019. Z toho 503,40€ bolo použité na kúpu pohárov pre vyhodnotenie ročníka 2022. 

Zostatok v kase 881,53€.

 1. Zhodnotenie roka 

Ročník 2022 prebehol v poriadku. Prítomní sa zhodli že sú spokojní s predošlým rokom a poďakovanie patrí účastníkom ligy a ľuďom ktorí sa starali o chod ligy .

 1. Návrh , úprava pravidiel 
 • návrh na doplnenie súťažných  kategórií v znení – odsúhlasené, doriešia sa podmienky a pravidlá
  • Športová – športový stroj a športové hadice 
  • Klasická – PS12 a klasické hadice
  • PS8- klasické hadice 
  • Zmiešaná kategória – ľubovolný stroj a klasické hadice
 • doplnenie pravidla aby videa s daného ligového kola pridával organizátor súťaže
 • v zmiešanej kategórií pridať pravidlo že pri roztrhnutí hadice možnosť opakovať pokus max 1 krát
 • do kufríku pre organizátora ligoveho kola bude pridané pásmo ktoré bude používané ako jediné meradlo.

Všetky návrhy a prípadne ďalšie úpravy budu vyhodnotene na jarnom Sneme .

 1. Diskusia 

Žiadosť o zmenu pozícii vo výbore nasledovne :

Tajomník ligy : Miroslav Danko z DHZ Borčany  za Nikola Florová z DHZ Horná Ves

Člen výboru : Peter Zemanovič z DHZ Radobica za Patrik Adamec z DHZ Diviacka Nová Ves

Nakoľko bol výbor ligy uznášaniaschopný bolo žiadosti vyhovené.

Jarní snem navrhol spraviť Dvorec.

 1. Návrh uznesenia 

Správa o hospodareni 

Návrhy pravidiel budú doplnené do pravidiel a ďalšie zmeny prehodnotené na jarnom sneme. Do jarného Snemu budú vypracované pravidla pre kategórie PS8 a Zmiešanú kategóriu. 

Jarný snem bude vo Dvorci čas a dátum sa upresní .

 1. Záver 

        Predseda ligy Štefan Jamriška ukončil schôdzu a poďakoval za účasť všetkým zúčastneným družstvám. 

V Diviackej Novej Vsi 12.11.2022                    

                                                                                                                              Nikola Florová

                                                                                                                             tajomníčka HNHL

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*