Správa z jesenného zasadnutia Snemu HNHL 2017

Zápisnica 

Zo zasadnutia jesenného Snemu HNHL, konaného dňa 25.11.2017 v Šišove

Program:

 1. Otvorenie Snemu HNHL
 2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Správa o hospodárení za sezónu 2017
 4. Zhodnotenie 5.ročníka HNHL
 5. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel HNHL
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver
 1. Otvorenie Snemu HNHL

 

Snem HNHL sa konal 25. Novembra o 17,00 v priestoroch kultúrneho domu v Šišove. Hostí privítal predseda ligy Štefan Jamriška a zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia.

 

 1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia

Zistené nedostatky plnenia úloh, ale aj vzniknuté problémy za sezónu 2017 boli prečítané. Ostatné problémy boli zhrnuté v bode 4.

 1. Správa o hospodárení za sezónu 2017

Správu o hospodárení vypracovala pokladníčka ligy Nikola Pavlová a taktiež ju aj prečítala na jesennom sneme. Hostí oboznámila o aktuálnom stave peňazí v pokladni.

 1. Zhodnotenie 5.ročníka HNHL

V štvrtom bode boli zhrnuté problémy, ktoré sa v sezóne 2017 vyskytli a boli navrhnuté opatrenia na ich odstránenie. Taktiež boli spomenuté aj pozitíva ligy v roku 2017.

Pozitíva:

 • nový členovia v HNHL – Topolčianky a Podlužany
 • spolupráca s Budišom
 • upravená základňa na ligovom kole vo Dvorci, ale aj celkovo veľmi dobré traťové podmienky na ligových kolách

Nedostatky:

 • nedovolené prezliekanie dresov
 • neúčasť tímov pri odovzdávaní cien na záverečnom ligovom kole
 • nevyvesená vlajka na ligových kolách
 • neodovzdávanie protokolu o pripravenosti trate
 • ani na jednom ligovom kole nebola na základni vyznačená značka pre savice, okrem záverečného kola na Šišove
 • DHZ Rybany neskoro odovzdali peniaze za prestupy
 • niektoré DHZ odovzdali málo fotiek zo štartov
 • DHZ Podlužany neodovzdali anketový lístok
 1. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel HNHL

 

 • V piatom bode programu bolo navrhnuté ako prvé jasne uviesť do pravidiel že ak sa pokazí display, terč ( konkrétne uviesť časti časomiery ) tak kolo bude anulované.
 • Delegát z Uhrovca p. Tomáš Šúň navrhol, že fotobunka alebo kontakt sa vymeniť môže na časomiere ale iné nie.
 • Predseda ligy ďalej dodal, že sa dá urobiť kaliber na terče a každý kto bude mať ligové kolo musí mať valčekové terče, ktoré budú nakalibrované podľa pravidiel HNHL.
 • Člen výboru Marek Hrúz z Poruby k tomu dodal, že by odporučil zháňať na ligové kola valčekové terče ale do pravidiel by to ešte neuvádzal.
 • Delegát z Uhrovca dal návrh na zakúpenie terčov aj časomiery do ligy HNHL. Navrhol aj zaškoliť ľudí ktorí by s ňou pracovali.
 • Delegát z Dežeríc p. Jozef Filin navrhol dať do pravidiel povinný kožený opasok.
 • Delegát zo Šišova p. Peter Gerhart navrhol aby družstvo ktoré organizuje počas ligového kola aj detskú súťaž, mal pripravené na ligovom kole dve časomiery.
 • Delegát z Uhrovca p. Tomáš Šúň ďalej navrhol, že družstvo ktoré patri do HNHL a má zaplatené štartovné má prednostné právo štartovať pred neligovými družstvami.
 • Delegát z Dežeríc navrhol aby každé družstvo ktoré organizuje ligové kolo dopredu stanovilo začiatok súťaže a dodržiavalo ho.
 • Člen výboru Miloš Beláň navrhuje aby na ligových kolách bol nástup družstiev do 15 minút od začiatku súťaže s tým, že všetko musí byť už nachystané, vymerané a celá dráha musí byť kompletná.
 • Člen výboru Marek Hrúz navrhol aby sa doriešilo bodovanie, nakoľko v roku 2017 bol rovnaký počet družstiev u mužov aj žien a rozdielne bodovanie.
 • Delegát z Dežeríc navrhol aby bolo jednotné štartovné na každom ligovom kole.
 • Výbor členu Miloš Beláň navrhuje zapísať do pravidiel, aby na kamerovom zázname bolo vidieť súčasne štart s časomierou.
 • Výbor členu Marek Hrúz navrhol, aby sa družstvo ktorému bolo pridelené kolo zúčastnilo ligy v danom ročníku
 • Delegát z Tesárskych Mlyňan p. Tomaš Čikel navrhuje zapísať do pravidiel, že pokiaľ družstvo podá protest do 15 minút ohľadom prezliekania dresov, táto situácia sa musí vyriešiť do nasledujúceho kola, aby si výbor mohol poriadne pozrieť celú fotodokumentáciu a videodokumentáciu.
 • Predseda ligy Štefan Jamriška navrhol aby družstvo ktoré poruší pravidlá bolo potrestané.
 • Delegát zo Šišova navrhol ako prevenciu pred prezliekaním dresov, zakúpiť náramky ktoré budú očíslované a rozdeliť ich ligovým družstvám.
 • Ďalej bolo navrhnuté aby sa zakúpili dva kufríky ktoré budú označené a vybavené náradím pre kontrolu prípravnej základne.
 • Delegát zo Šišova navrhuje aby v pravidlách aj na prípravnej základni bol popis kontroly náradia, aby sa dala vyrobiť ligová pevná šablóna schválená ligou, ktorá by sa používala na vzdialenosť polospojou na hadiciach. V pravidlách by sa tým pádom neuvádzalo, že dovolená vzdialenosť je na list papiera, ale na pevnú šablónu HNHL.
 • Delegát z Kocurian doplnil že náradie na základni by sa malo kontrolovať kolmo na základňu.
 • Ďalší návrh bol upresniť znenie v pravidlách pre nástrekovú čiaru a dbať na kvalitu rozhodcov na nástrekovej čiare. Ako odporúčanie sa navrhlo dať na nástrekovú čiaru pomocného rozhodcu alebo kameru.
 • Delegát z Kocurian navrhol dať do pravidiel, že ak počas útoku roztrhne hadicu v oboch kategóriach, družstvo by malo mať právo na jeden opakovaný pokus.
 • Predseda ligy Štefan Jamriška spolu s Členom výboru Mariánom Bronišom navrhli, nakoľko DHZ Rybany nevrátili baner HNHL aby sa zakúpil nový spolu s vlajkami HNHL ktoré by boli na štartovej čiare. V pravidlách by bolo napísane, že tieto vlajky sú povinné na každom ligovom kole a na tieto propagačné materiály by HNHL urobilo tlačivo, ktoré by si každé družstvo ktoré bude organizovať ligové kolo vyplnilo a podpisom potvrdilo že sa budú dôkladne starať o baner aj o vlajky a budú za to zodpovedný.

 

Na jarnom sneme sa schválil návrh vyplatenia odmien prvým trom miestam v každej kategórií. Bude to 50% z pokladne. ( Hlasovanie: Za – 8 , Proti – 3, Zdržali sa – 0 )

 

Záujemcovia o usporiadanie ligového kola sú nasledovní:

 

05.05.2018                                    Zlatníky

19.05.2018                                    Uhrovec

Máj 2018                                       Poruba

Jún 2018                                        Horná Ves

30.06.2018                                    Dežerice

21.07.2018                                    Tesárske Mlyňany

11.08.2018                                    Dvorec

29.09. alebo 06.10.2018             Šišov

 

 1. Diskusia

Diskusia prebehla počas 5.bodu programu.

 

 1. Návrh na uznesenie

UZNESENIE

HNHL berie na vedomie jednotlivé body programu.

HNHL všetky návrhy odhlasuje na jarnom zasadnutí Snemu.

 

 

Jarný Snem sa uskutočni 31.03.2018. Miesto konania Snemu upresníme.

 

V Šišove, 25.11.2017

 

Zapísala: Nikola Pavlová – pokladníčka HNHL

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*