Správa z jarného Snemu HNHL v Uhrovci

ZÁPISNICA

Zo zasadnutia jesenného Snemu HNHL, konaného dňa 24.03.2018 v Uhrovci

 

Program:

 1. Otvorenie Snemu HNHL
 2. Návrhy, úpravy, doplnenie a schválenie pravidiel HNHL
 3. Kalendár súťaží na rok 2018
 4. Diskusia
 5. Návrh na uznesenie
 6. Záver

 

 1. Otvorenie Snemu HNHL

 

Hostí privítal domáci člen p. Šúň a slovo odovzdal predsedovi ligy p. Jamriškovi ktorý tak isto hostí privítal a prečítal program Snemu.

 

 1. Návrhy, úpravy, doplnenie a schválenie pravidiel HNHL

Predseda ligy prečítal návrhy, úpravy, doplnenia so zápisnice jesenného Snemu v Šišove.

Počas Snemu bolo schválené nasledovné:

 • Usporiadateľ, ktorému bolo odsúhlasené kolo, musí mať zastúpenie aspoň jedného vlastného súťažného družstva v danom ročníku ligy.
 • Na základe formulára o dodržiavaní povinností usporiadateľa sa na jesennom sneme vyberú 3 kolá na vyradenie ( Formulár viď. príloha )
 • Zmena formy bodovania
 • Terče musia byť zmerané prípravkom HNHL
 • Ak sa však časomiera pokazí počas súťaže natrvalo a iné meranie (napríklad výmena terčov alebo celej časomiery) by mohlo ovplyvniť už odštartované a pripravujúce sa družstvá, nebudú výsledky takéhoto kola bodovo započítavané do celého seriálu ligy.
 • opasok ľubovoľný
 • medzera medzi košom a savicou a tak isto aj medzi ktorýmikoľvek ,,zubmi´´ polospojok musí byť na vopred pripravenú pevnú šablónu a to kolmo na povrch základne
 • nástreková čiara je nedotknuteľná pred aj počas nástreku. Pri akomkoľvek dotyku, prečnievaní cez nástrekovú čiaru (tela, výzbroje a výstroje prúdara) alebo prešľapu nástrekovej čiary je pokus hodnotený ako neplatný
 • Každý pretekár môže štartovať celkovo len 2 krát za súťaž v klasickej a 2x v športovej kategórií. Napríklad za svoje družstvo, a za družstvo, ktoré dopĺňa. V prípade že pretekár poruší toto pravidlo, bude diskvalifikované jeho vlastné družstvo a nie družstvá, ktoré si tohto pretekára požičali.
 • Protest ohľadom prezliekania dresov je výnimočne možné podať aj po zverejnení fotodokumentácie na stránke HNHL. Výbor je povinný sa protestom zaoberať, použiť všetky dostupné prostriedky k správnemu posúdeniu podaného protestu a rozhodnúť.
 • Usporiadateľ má právo v prípade technickej poruchy aby ligové kolo zdržal maximálne však na 45 minút.
 • Nástup môže oneskoriť maximálne o 15 min od začiatku stanoveného na pozvánke.
 • Štartovné si určí usporiadateľ

 

Povinnosťou usporiadateľa bude:

 • zabezpečiť, aby pravidlá HNHL boli platné aj pre neligové družstvá s výnimkou o vyššie uvedenom platení prestupov
 • použiť baner HNHL , vlajky HNHL a kufrík s náradím na meranie (vopred pripravené náradie), ktoré si prevezme od organizátora predchádzajúceho ligového kola
 • zabezpečiť elektronickú časomieru zodpovedajúcu pravidlám HNHL (odporúča sa použiť terče s valčekovým mechanizmom)
 • dodržať začiatok súťaže stanovený na pozvánke
 • usporiadateľ je povinný vyhotoviť a odovzdať videozáznam z ligového kola (odporúča sa aby bolo vidno časomieru pri odštartovaní družstva). Videozáznam z ligového kola bude zverejnený na serveri youtube.com.

 

 1. Kalendár súťaží na rok 2018

Kalendár ligových kôl na rok 2018:

 1. Zlatníky – 28.04.2018
 2. Uhrovec – 19.05.2018
 3. Poruba – 26.05.2018
 4. Horná Ves – 23.06.2018
 5. Dežerice – 30.06.2018
 6. Čereňany – 01.07.2018
 7. Oslany – 14.07.2018
 8. Tesárske Mlyňany – 21.07.2018
 9. Dvorec – 11.08.2018
 10. Nová Dedina – 15.09.2018
 11. Šišov – 29.09.2018

 

 1. Diskusia

Diskusia prebehla počas 2.bodu programu.

 

 1. Návrh na uznesenie

 

UZNESENIE

HNHL berie na vedomie jednotlivé body programu.

HNHL odsúhlasilo všetky pravidlá ktoré sú uvedené v 2.bode

 

Jesenný Snem HNHL sa uskutoční v Kocuranoch.

 

V Uhrovci, 24.03.2018

Zapísala: Nikola Pavlová – pokladníčka HNHL

formular

20180329_194156

20180329_194150

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*