Správa z jarného snemu 2015

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia jarného Snemu HNHL, konaného dňa 21. Marca 2015 v Zlatníkoch

Program:
1. Otvorenie Snemu HNHL,
2. Schválenie výboru HNHL,
3. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel HNHL,
4. Schválenie zaradenia športovej kategórie do HNHL,
5. Kalendár súťaží na rok 2015,
6. Diskusia,
7. Návrh na uznesenie,
8. Záver.
1. Otvorenie Snemu HNHL

Snem HNHL sa konal 21. Marca o 17,00 v priestoroch kultúrneho domu v Zlatníkoch. Hostí privítal p. Baček. Následne predseda HNHL p. Štefan Jamriška prítomných oboznámil s programom zasadnutia.

2. Schválenie výboru HNHL

V druhom bode programu bola schválená nová organizačná štruktúra ligy.
Snem HNHL je najvyšší orgán ligy, ktorý je tvorení delegátmi hasičských družstiev a zvoláva sa minimálne 1x za rok. Delegáti hasičských družstiev budú nahlásení tajomníčke ligy.
Výbor ligy je výkonný orgán HNHL. Schádza sa minimálne 2x v roku.
Výbor ligy rozhoduje o sporných momentoch na súťažiach. Je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru.
Volebné obdobie výboru sú 3 roky.
Hasičské družstvá tvoria členovia súťažných družstiev ligy a ostatný členovia DHZ.

Výbor ligy HNHL je nasledovný:

Predseda: Štefan Jamriška – DHZ Horná Ves
Podpredseda: Jana Bronišová – DHZ Dvorec
Pokladník: Radka Hlavandová – DHZ Horná Ves
Tajomník: Iveta Šťavová – DHZ Horná Ves
Technik: Marián Broniš – DHZ Dvorec
Technik: Marek Hrúz – DHZ Poruba
Člen výboru: Ladislav Baček – DHZ Zlatníky
Člen výboru: Karol Stotka – DHZ Koš

3. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel HNHL

Snem HNHL schválil úpravu pravidiel:
– v bode 1.1 Základné ustanovenie doplnenie: Kľúč k výberu ligových kôl v prípade veľkého počtu záujemcov o usporiadanie ligového kola je tajným hlasovaním na jarnom Sneme HNHL. Pri hlasovaní bude zohľadnené hodnotenie účastníkov ligy na tlačive hodnotenia kvality súťaže. V mieste konania ligového kola v klasickej kategórií sa uskutoční aj ligové kolo v športovej kategórií.
– v bode 1.2 Účasť v HNHL odstránenie vety: Prihlásené družstvá sú povinné zúčastniť sa minimálne 6 ligových kôl.
– úprava bodovania kategórie žien nasledovne:
1. miesto 15 bodov
2. miesto 13 bodov
3. miesto 11 bodov
4. miesto 9 bodov
5. miesto 8 bodov
6. miesto 7 bodov
7. miesto 6 bodov
8. miesto 5 bodov
Každý ďalší dokončený útok 2 body
Účasť prihláseného družstva po nedokončení útoku 1 bod
Neúčasť družstva 0 bodov

– do bodu 4.1 doplnenie: výška základne v tolerancií od 8-12 cm
– do bodu 2.1 Podmienky pre výzbroj a výstroj v časti Vykonanie útoku doplnenie: savicové vedenie musí byť do ukončenia útoku zašróbované. V prípade skríženia závitov a nerozpojenia savicového vedenia je útok neplatní.
– do bodu 3.2 Traťový komisár : zvolenie nových traťových komisárov.
– do bodu 4.6 Časomiera a terče: vyhradený čas na opravu časomiery je 1 hodina.
– doplnenie tlačiva na hodnotenie kvality súťaže.

4. Schválenie zaradenia športovej kategórie do HNHL

Vo štvrtom bode programu bolo hlasovaním schválené zaradenie športovej kategórie do HNHL.
Športová a klasická kategória budú fungovať samostatne a nezávisle jedna od druhej. Členský príspevok sa hradí zvlášť za klasickú a zvlášť za športovú kategóriu v sume 30 € za ročník 2015.
Účasť v HNHL, organizačná štruktúra, zásady rokovania a rozhodovania, bodovací systém, vykonanie útoku, ostatné podmienky a povinnosti usporiadateľa sú rovnaké pre športovú aj klasickú kategóriu.
Pokladňa hospodári zvlášť s finančnými prostriedkami ligových družstiev v klasickej kategórií a zvlášť s finančnými prostriedkami ligových družstiev v športovej kategórií. Body družstiev, ktoré sú zaradené do oboch kategórií budú prideľované zvlášť za každú kategóriu.
Podmienky pre výzbroj a výstroj sú rovnaké pre športovú aj klasickú kategóriu s výnimkami:
– stroja pre športovú kategóriu,
– priemer hadíc ,,B´´ minimálne 63,5 mm,
– priemer hadíc ,,C´´ minimálne 38 mm.

5. Kalendár súťaži na rok 2015

Maximálny počet ligových kôl pre ročník 2015 bol stanovený na 10. O organizovanie ligového kola malo záujem 12 účastníkov ligy. Tajným hlasovaním sa rozhodlo o vylúčení ligového kola v Kolačne a v Novej Dedine. V dôsledku nevyhovujúceho termínu konania ligového kola sa DHZ Poruba vzdala usporiadania ligového kola, ktoré usporiada DHZ Nová Dedina nakoľko mala menej hlasov o vyradení súťaže.
Kalendár súťaží na rok 2015 je nasledovný:

1. kolo 25.04.2015 Koš
2. kolo 02.05.2015 Zlatníky
3. kolo 31.05.2015 Horná Ves
4. kolo 27.06.2015 Dežerice
5. kolo 18.07.2015 Oslany
6. kolo 25.07.2015 Opatovce nad Nitrou
7. kolo 01.08.2015 Tesárske Mlyňany
8. kolo 08.08.2015 Dvorec
9. kolo 15.08.2015 Nová Dedina
10. kolo 05.09.2015 Veľké Chlievany

6. Diskusia
Diskusia sa viedla pribežne počas rokovania.
Tajomníčke ligy nahlásiť delegátov hasičských družstiev.

7. Návrh na uznesenie
UZNESENIE
HNHL berie na vedomie jednotlivé body programu.
HNHL schvaľuje:
– organizačnú štruktúru a výbor HNHL,
– jednotlivé ligové kolá HNHL,
– pravidlá HNHL.

V Zlatníkoch, 21.03.2015

Zapísala: Iveta Šťavová – tajomíčka HNHL

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*