Zápisnica zo Snemu 25.03.2023 Dvorec

ZÁPISNICA

z jarného Snemu konaného dňa 25.03.2023 vo Dvorci

Program:

 1. Otvorenie Snemu HNHL
 2. Návrhy, úpravy a schválenie pravidiel HNHL
 3. Správa o hospodárení 
 4. Kalendár súťaží pre rok 2023
 5. Diskusia
 6. Návrh na uznesenie
 7. Záver

1. Otvorenie Snemu HNHL

Snem otvoril predseda ligy Štefan Jamriška kde všetkých privítal, prečítal program Snemu a slovo odovzdal podpredsedovi ligy Borisovi Maslákovi.

2.Návrhy, úpravy a schválenie pravidiel HNHL

Prerokovali sa zmeny navrhnuté na jesennom Sneme a doplnili sa ďalšie dôležité pripomienky a zmeny a to nasledovne:

a, doplnenie nových kategórií a pravidiel

   – podľa pravidiel ktoré fungovali doteraz sme mali 2 kategórie športovú a klasickú, podľa nových pravidiel budeme mať kategórie 4 a to:

 • športová kategória
 • klasická kategória
 • zmiešaná kategória
 • PS8

Zmiešaná kategória

– všetci prítomný odsúhlasili že táto kategória bude mať 2 varianty, pri čom bude možné bežať pre súťažne družstvo 1 pokus vo variante ktorú si zvolí.

Variant 1 – klasická mašina + športové hadice

Variant 2 – športová mašina + klasické hadice 

– pre túto kategóriu bol návrh že ak sa roztrhne hadica počas útoku ,aby bolo možné opakovať pokus. Tento návrh nebol schválený. Nikto preň nehlasoval.

– štartovné schválené na 30€

– počet zapožičaných pretekárov budú max. dvaja s tým že výška poplatku za prestup bude 5€ za každého požičaného pretekára

PS8

– kategória pre družstvá s mašinou PS8

– nie je limitovaná vekom

– štartovné schválené na 30€

– počet zapožičaných pretekárov budú max. dvaja s tým že výška poplatku za prestup bude 5€ za každého požičaného pretekára

b,  do pravidiel bude doplnené, že videozáznam z ligového kola bude nahrávať na youtube.com organizátor daného kola. 

c, prestupy a výška štartovného 

– bolo schválené že prestupy sa vrátia do normálnu, to znamená že v každej kategórií bude pravidlo: počet zapožičaných pretekárov budú max. dvaja s tým že výška poplatku za prestup bude 5€ za každého požičaného pretekára

– pretekár bude môcť štartovať max. 2 krát v každej kategórií – raz za svoje družstvo a raz za iné družstvo vo svojom drese

– štartovné sa určilo na 50€ pre športovú a klasickú kategóriu a 30€ pre PS8 a zmiešanú kategóriu

d,boli zakúpené 2ks pásma ktoré bude pridané do kufríka s náradím a budú používané ako jediné meradlo na ligových kolách.

– máme 2ks kufríkov ktoré sa budú striedať na jednotlivé kola, pri preberaní kufríkov medzi organizátormi kôl bude naďalej spisovaní preberací protokol ktorý sa bude ale odovzdávať tajomníkovi ligy po skončení súťaže s ostatnými dokumentami 

e, GDPR

– doplniť klauzulu o GDPR do pravidiel

– dať ako odporúčanie do pravidiel že organizátor má mať pri vstupe informáciu o zverejňovaní fotodokumentácie a videodokumentácie

schválené jednohlasne 

f, v pravidlách je napísané že po ukončení ročníka sa prvým trom družstvám v každej kategórií vypláca finančná odmena a to 50% zo stavu v pokladni –  toto bude pre rok 2023 pozastavené

schválené jednohlasne

g, bolo konzultované a upravené pravidlo ohľadom delegátov pre ligové kolá. 

– zvolili sa delegáti a do pravidiel bude doplnené ak nebude môcť prísť delegát na ligové kolo zastúpi ho člen výboru ligy

3. Správa o hospodárení

Bola prednesená pokladníčkou ligy Janou Bronišovou.

4. Kalendár súťaží pre rok 2023

DátumMiestoDelegát
06.05.2023ZlatníkyMarián Broniš
17.06.2023UhrovecŠtefan Jamriška
15.07.2023Nová DedinaŠtefan Jamriška
05.08.2023Horná VesBoris Maslák
16.09.2023DežericeŠtefan Jamriška
??Dvorec ( nie je ešte isté )Ladislav Baček

5. Diskusia

Diskusia prebiehala počas celého priebehu Snemu a zapájali sa do nej všetci prítomný.

6. Návrh na uznesenie

Predniesla ho tajomníčka Nikola Florová a bol schválený.

7. Záver

Predseda aj podpredseda poďakovali zúčastneným a ukončili Snem.

Zapísala : Nikola Florová – tajomníčka ligy HNHL

Dňa: 27.03.2023

Príloha:

Prezenčná listina Snemu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*