Zápisnica z jesenného Snemu v Kocuranoch konaného 20.10.2018

ZÁPISNICA

Zo zasadnutia jesenného Snemu HNHL, konaného dňa 20.10.2018 v Kocuranoch

 

 

Program:

 1. Otvorenie Snemu HNHL
 2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia zasadnutia
 3. Správa o hospodárení za sezónu 2018
 4. Návrhy, úpravy , doplnenie pravidiel HNHL
 5. Diskusia
 6. Návrh na uznesenie
 7. Záver
 8. Otvorenie Snemu HNHL

Snem otvoril predseda ligy Štefan Jamriška ktorý všetkých privítal a predstavil program ktorým sa budú zaoberať.

 1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia zasadnutia

Úlohy a úpravy ktoré sme si stanovili na sezónu 2018 sme splnili a dodržiavali sme ich podľa dohodnutých pravidiel.

 1. Správa o hospodárení za sezónu 2018

Správu o hospodárení za rok 2018 pripravila a prečítala pokladníčka ligy Nikola Pavlová a všetkých prítomných oboznámila s aktuálnym stavom v pokladni, ale aj ako prebiehala sezóna 2018.

 1. Návrhy, úpravy , doplnenie pravidiel HNHL

Návrhy a úpravy dopĺňali všetci zúčastnení. Na jarnom Sneme bude potrebné doriešiť nasledovne návrhy.

 • Ujasniť pojem „ jednotne ustrojené družstvo“
 • Organizátorom kola môže byť DHZ ktorá odbehne daný ročník ligy + poplatok
 • Objasniť veteránsku kategóriu ( pravidlá a prestupy voči HNHL )
 • Spoplatniť podávanie protestov
 • Návrh na časový harmonogram, to znamená – organizátor ligového kola zverejní na firesport.eu rezerváciu poradia ktorá bude obsahovať časový harmonogram pre jednotlivé družstvá
 • Rozhodca ktorý bude na prípravnej základni by mal mať aktuálne priebežné poradie súťaže
 • Zaviesť delegátov ligy pre kontrolu trati pre jednotlivé kolá
 • Liga má k dispozícií 2 kufríky s náradím – návrh aby sa používali oba s tým že kufrík č.1 bude mať k dispozícií organizátor 1.kola, kufrík č.2 bude mať k dispozícií organizátor 2.kola. – následne kufrík č.1 si vezme organizátor 3.ligového kola a kufrík č.2 organizátor 4.ligového kola
 • návrh aby výbor ligy fungoval 2 roky
 • v klasickej kategórií používať jednu klasickú mašinu pre všetkých rovnakú
 • tajomníčka ligy Iveta Šťavová a pokladníčka ligy Nikola Pavlová odstúpili s výboru ligy

 

 1. Diskusia a 6. Návrh na uznesenie

Tieto dva body prebehli súčasne s bodom číslo 4.

 1. záver

Predseda ligy poďakoval všetkým zúčastneným. Jarný Snem sa bude konať v Borčanoch. Termín Snemu bude aktualizovaný.

 

 

Zapísala Nikola Pavlová – pokladníčka ligy HNHL

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*