Správa z jesenného Snemu 2015

ZÁPISNICA

Zo zasadnutia jesenného Snemu HNHL, konaného dňa 07. Novembra 2015

v Tesárskych Mlyňanoch

 

Program:

 

 

 1. Otvorenie Snemu HNHL

Snem HNHL sa konal 07.11.2015 o 17,00 v priestoroch MSKS v Tesárskych Mlyňanoch. Hostí privítal delegát z Tesárskych Mlynian, Tomáš Čikel. Následne predseda HNHL p. Štefan Jamriška prítomných oboznámil s programom zasadnutia.

 

 1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia

Delegát zo Zlatník upozornil na nedostatočnú kontrolu prípravnej základne.

 

 1. Správa o hospodárení za sezónu 2015

Správu o hospodárení prečítala pokladníčka ligy.

 

 1. Zhodnotenie 3. Ročníka HNHL

Predseda HNHL prečítal správu k 3 ročníku HNHL, kde zosumarizoval ligové kolá, celkové poradie a najlepšie časy v sezóne 2015.

 

 1. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel HNHL a súčasne 6. Diskusia

V piatom a súčasne šiestom bode programu prebiehala diskusia o úprave a doplnení pravidiel pre nadchádzajúcu sezónu 2016 nasledovne:

 • delegát z DHZ Dežerice p. Filin navrhol finančné odmeny rozdeľovať z polovice finančného zisku pre daný ročník,
 • predseda HNHL navrhol vyčleniť finančné prostriedky na technické prostriedky pre ligu (meranie trate, technické prípravky na meranie prúdnic, savíc…). Všetky technické prostriedky budú jednotné pre ligu. Na meranie prúdnic sa bude používať silónový merač,
 • po skončení ligového kola si usporiadateľ nasledujúceho ligového kola prevezme technické prostriedky a baner HNHL,
 • technik ligy p. Broniš navrhol v sezóne 2016 meranie tlakov na PS12. Povolené tlaky na PS12 budú v tolerancií do 13,
 • technik ligy p. Hrúz navrhol zaviesť do pravidiel možnosť mimoriadne zmeniť pravidlá v prvých kolách ligy po schválení na mimoriadnom zasadnutí Snemu,
 • delegát z Krásna predniesol návrh na možnosť požičania si maximálne 1 pretekára a prípadné kalibrácie terčov,
 • návrh na videozáznamy zo všetkých ligových kôl, články z každého ligového kola. Zabezpečí usporiadateľ súťaže. V prípade neodovzdania bude sankcia za neodovzdanie materiálov, prípadne za nedodržanie termínu na odovzdanie a bude navrhnutý na vyradenie z ligového kalendára nasledujúcej sezóny,
 • bol stanovený predbežný kalendár súťaží a to nasledovne:

30.04.2016 Koš

07.05.2016 Zlatníky

28.05.2016 Bystričany

04.06.2016 Krásno

18.06.2016 Horná Ves

25.06.2016 Dežerice

16.07.2016 Oslany

30.07.2016 Tesárske Mlyňany

Júl 2016 Kanianka

06.08.2016 Dvorec

August 2016 Nová Dedina

20.08.2016 Opatovce nad Nitrou

Júl/august 2016 Poruba

 

 

 1. Návrh na uznesenie

HNHL berie na vedomie jednotlivé body programu.

Všetky body programu budú odhlasované na Jarnom Sneme HNHL

 

 1. Záver

Jarný SNEM HNHL sa uskutoční dňa 12.03.2016 v Kanianke.

 

 

 

 

 

 

V Tesárskych Mlyňanoch, 07.11.2015

 

 

 

 

Zapísala:  Iveta Šťavová, tajomníčka HNHL

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*