Správa z jarného zasadnutia Snemu HNHL 2016

ZÁPISNICA

Zo zasadnutia Jarného Snemu HNHL, konaného dňa 12. Marca 2016 v Kanianke

 

Program:

 1. Otvorenie Snemu HNHL,
 2. Voľby do výboru HNHL,
 3. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel HNHL,
 4. Kalendár súťaží na rok 2016,
 5. Diskusia,
 6. Návrh na uznesenie,
 7. Záver.

 

 

 1. Otvorenie Snemu HNHL

 

Snem HNHL sa konal 12. Marca o 16,00 v priestoroch kultúrneho domu v Kanianke. Hostí privítal  predseda HNHL p. Štefan Jamriška, ktorý prítomných oboznámil s programom zasadnutia.

 

 1. Voľby do Výboru HNHL

 

Vzhľadom na odstúpenie pokladníčky Radky Hlavandovej z DHZ Horná Ves, boli uskutočnené nové voľby do Výboru HNHL.

Na post pokladníka bol navrhnutý Peter Bobok z DHZ Bystričany, ktorý bol jednohlasne zvolený.

Následne z postu technika ligy odstúpil Marek Hrúz z DHZ Poruba, ktorého nahradil Michal Kollár z DHZ Kanianka.

 

 1. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel HNHL

 

Snem HNHL schválil úpravu pravidiel:

 • v bode 1.7 Celkové vyhodnotenie HNHL doplnenie: Finančné odmeny budú prerozdelené zo zisku daného ročníka HNHL. Prerozdelených bude 50% zisku, tie budú prerozdelené alikvotne podľa celkového počtu družstiev prihlásených do daného ročníka HNHL.
 • v bode 3.1 Prestupy bola udelená výnimka pre ligové kolo, ktoré sa bude konať 04.06.2016 v Krásne súčasne s ligovým kolom SMHL. Pre rozdiely v pravidlách bola udelená výnimka možnosti zapožičania si len jedného pretekára z iného družstva, ktorý však môže štartovať len 2 krát za súťaž a to za svoje družstvo, jedno doplniť a vždy musí štartovať v drese vlastného družstva.
 • v bode 4.2 Povinnosti usporiadateľa doplnenie do pravidiel: Usporiadateľ je povinný vyhotoviť a odovzdať videozáznam z ligového kola. V prípade neodovzdania videozáznamu bude ligové kolo navrhnuté na vyradenie z ligového kalendára.
 • v bode 2.1 Podmienky pre výzbroj a výstroj, Stroj pre klasickú kategóriu doplnenie do pravidiel: Pred zahájením prvého kola technici ligy premerajú tlaky v PS12. Tolerancia tlakov je stanovená do 12 MPa,
 • v bode 1.1 Základné ustanovenie: zmeniť maximálny počet ligových kôl na 11.
 1. Kalendár súťaží na rok 2016

 

Maximálny počet ligových kôl pre ročník 2016 bol stanovený na 11. O organizovanie ligového kola malo záujem 13 účastníkov ligy. Tajným hlasovaním sa rozhodlo o zaradení nových ligových kôl a to v Krásne, Kanianke a v Rybanoch.

 

Kalendár súťaží na rok 2016 je nasledovný:

 1. kolo 30.04.2016 o 13,00 v Koši
 2. kolo 07.05.2016 o 13,00 v Zlatníkoch
 3. kolo 04.06.2016 o 13,00 v Krásne
 4. kolo 18.06.2016 o 13,00 v Hornej Vsi
 5. kolo 25.06.2016 o 14,00 v Dežericiach
 6. kolo 02.07.2016 o 14,00 v Rybanoch
 7. kolo 09.07.2016 o 13,00 v Kanianke
 8. kolo 16.07.2016 o 13,00 v Oslanoch
 9. kolo 06.08.2016 o 13,00 v Tesárskych Mlyňanoch
 10. kolo 13.08.2016 o 14,00 v Dvorci
 11. kolo 20.08.2016 o 12,00 v Novej Dedine
 1. Diskusia

Diskusia sa viedla pribežne počas rokovania. Počas diskusie boli zvolení nový traťoví komisári pre jednotlivé ligové kolá.

 

 1. Návrh na uznesenie

UZNESENIE

HNHL berie na vedomie jednotlivé body programu.

HNHL schvaľuje:

 • nových členov Výboru HNHL,
 • jednotlivé ligové kolá HNHL,
 • pravidlá HNHL.

 

 

V Kanianke, 12.03.2016

 

Zapísala: Iveta Šťavová – tajomíčka HNHL

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*